Login

Register

Login

Register

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(továbbiakban ÁSZF)
1. A Szerződő felek, alapfogalmak

1.1 Szolgáltató adatai

Bejegyzett cégnév:

Viharvadász Kft.

Telephely:

1089 Budapest, Köris utca 2.

Adószám:

23840852-2-42

Cégjegyzékszám:

01-09-980789

Bankszámlaszám:

10401196-50526551-85491006

1.2 A Vásárló
Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2. Webáruház Szerződési Feltételeinak célja

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeit, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele
Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 Az ÁSZF hatálya
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás
A Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya
A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

4. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Regisztráció
A Regisztráció menüpont alatt, az ott lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.2 Általános jellemzők
Szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés, írásban foglaltnak minősül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban tárol. A Szerződés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése
Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló a webáruház Ügyfélszolgálat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.4 Fizetési feltételek
Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét vagy a szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti, vagy a megrendeléssel egyidejűleg banki átutalással teljesíti.. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad, banki átutalás esetén a szállító által kiszállított csomag tartalmazza a számlát. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

4.5 Szállítási módok
Szállítás utánvéttel: Az összeget a vásárló az átadó postai futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza a termék/ek ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétől függően. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a webáruház kijelzi a vásárló számára.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak miután a csomagot átvette 8 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket indoklás nélkül a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet alapján a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A csomag visszaküldése csak a cég székhelyére lehetséges: 1089 Budapest, Kőris utca 2.  2/3. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:
A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Elektronikus levelezési cím
 • Elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:

 • Egyéb közlendő
 • Számlázási cégnév

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító cég, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére:

 • Megrendelő neve
 • A teljes Szállítási cím
 • Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)
 • A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)
 • Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

A vásárló elfogadja, hogy a Shopban rendelhető termékpaletta egy részét nem közvetlenül a Shopot fenntartó Viharvadász Kft., hanem a Conrad ( Szinker Áruküldő és Kereskedelmi Kft.
székhely: 1124 Budapest, Jagelló út 30.) webáruház szolgálja ki.

Cégjegyzékszám: 01-09-566580
Adószám: 12226407-2-43
Nyilvántartási szám: CE-I/518/99/97 ) forgalmazza és szállítja ki Vásárló számára. Ennek lehetővé tétele céljából Vásárló elfogadja, hogy a Viharvadász Kft. a Vásárló megrendelésének kezeléséhez és a kiszállításhoz, valamint az esetleges egyeztetéshez elkerülhetetlenül szükséges adatait továbbítja a Conrad (Szinker Áruküldő és Kereskedelmi Kft.
székhely: 1124 Budapest, Jagelló út 30.).

Cégjegyzékszám: 01-09-566580
Adószám: 12226407-2-43 ) felé. A Viharvadász Kft. a vásárló adatait a hatályos Adatvédelmi Törvény és annak vonatkozó rendelkezései szerint kezeli. Vásárló elfogadja, hogy – fent említett esetben – továbbított adatainak későbbi kezelésére a Viharvadász Kft.-nek semmilyen befolyása nincsen.”
6.2 Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatait a vásárló a menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. Vásárló adatainak törlését az elérhetőség oldalon megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonon kérheti.

7. Egyebek

7.1. Biztonság
Webáruházunk biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus-, illetve spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. Felelősség kizárása
Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3 Szerzői jogok
A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

7.5. Jogviták
Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.6. Körültekintés
Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.

 Vásárlási feltételek

Az alábbi feltételek, kizárások és mentesülések az Időkép.hu által forgalmazott, internet-illesztő modul segítségével ellátott meteorológiai mérőműszerekre (kiemelten az ún. másodperces szélmérőre, illetve az általuk előállított adatokra, azok felhasználására) vonatkoznak.

 • A szélmérő, illetve esetleges egyéb szenzorok által mért és továbbított, vizualizált adatok tájékoztató jellegűek; azokra közvetlenül élet- és vagyonvédelmmel összefüggő döntés önmagában nem alapozható.  Az Időkép kizárja mindennemű jogi vagy anyagi kártérítési felelősségét azon esetekre nézve, ha bármilyen, közvetlen vagy közvetett kár, anyagi veszteség vagy sérülés következne be jelen kizárás vásárló által igényelt figyelembevételének elmulasztása miatt.
 • A szélmérő, illetve esetleges egyéb szenzorok külső, zavaró, mesterséges vagy természetes  környezeti jelek hatására (például jelentős feszültségingadozás, azonos elektromos hálózatról végzett nehézipari munkák / hegesztés, háztartási berendezések szikrái, illetve villámlás miatt bekövetkező elektromos zajok, indukált feszültség, statikus feltöltődés, stb.) ideiglenesen működésképtelenné válhatnak vagy a valóságnak nem megfelelő értékeket továbbíthatnak.
 • A szélmérő, illetve esetleges egyéb mérőeszközök extrém hideg és csapadékos időjárási körülmények (például ónos eső, fagyott /túlhűlt csapadék, havaseső, illetve rendkívül sűrű, fagypont közeli köd vagy zúzmara) vastag rétegben történő lerakódásakor részben vagy teljesen működésképtelenné válhatnak.  Normál esetben a jégréteg felolvadásakor a működőképesség ismét helyreáll.
 • A szélmérő kábele (ha a környezet zavaró rádiójelektől mentes), bizonyos mértékig (kb. 50 méterig) meghosszabbítható ugyan, de ilyenkor a csatlakoztatási pont víz- és páramentes lezárását a vásárlónak kell biztosítania, illetve a színsorrend felcserélődésének elkerülésére kiemelten ügyelni kell. Ha a csatlakozási pont nem hermetikusan zárt, az érintkezők eloxidálódhatnak ami a szélmérő működésképtelenségéhez vezethet. Helytelen vagy felcserélt színsorrend esetén a szélmérő, és/vagy az internet-illesztő modul véglegesen is károsodhat; ilyen esetekben  a garancia érvényét veszti.
 • Jelentős rádió-zavarjelekkel terhelt környezetben előfordulhat, hogy a szélmérő még eredeti (10 méteres) kábelhossza esetén sem működik tökéletesen. Ilyenkor javasolt lehet a kábel lerövidítése, amennyiben a Vásárlónak erre lehetősége van. Ha  ez sem oldja meg a problémát, az Időkép az eszközt – sértetlen állapotában, védett csomagolásban, a számla eredetijével együtt – a vásárlástól számított 30 napon belül visszaveszi, vételárát pedig viszatéríti a Vásárlónak.
 • A szélmérő (és esetleges más, internet-illesztési lehetőséggel ellátott) termékek által szolgáltatott adatok az internet-illesztő modul segítségével, az Időkép szerverein kerülnek tárolásra és azonnali vizualizációra. Az adatokat mind az Időkép, mind a Vásárló is szabadon felhasználhatja, saját honlapjába beillesztheti; mindemellett az adatok az Időkép vonatkozó térképein is megjelenhetnek.
 • Az Időkép fenntartja a jogot, hogy a szélmérő meghibásodása esetén, vagy annak erősen gyaníthatóan helytelen (nem megfelelő) elhelyezése esetén a nyilvános térképekről eltávolítsa.
 • Az Időkép különböző, a Vásárló honlapjába illeszthető, valós idejű vizualizációs modulokat, valamint a Vásárló által az Időkép szerverein  grafikonos megjelenítéssel lekérdezhető archívumokat biztosít Vásárló számára, Vis Maior eseteket kivéve. Vis Maiornak tekinthető az Időkép szerverének, vagy szervereinek előre nem látható módon történő meghibásodása, részleges vagy teljes / végleges adatvesztése, illetve az elérés ideiglenes kiesése.
 • A szélmérő rendkívül érzékeny és törtékeny mechanikai eszköz, lapátjai, illetve az azt tartó elemek igen sérülékenyek, ezért javasoljuk, hogy a kicsomagolást és a telepítést végig kellő körültekintéssel végezzék. A szélmérő fizikai sérülése a garancia elvesztését vonja maga után.
 • Az internet-illesztő modul kizárólag vezetékes (normál Ethernet-kábelen biztosított), DHCP címkiosztású iInternet-kapcsolat használatával működik, ahol sem Proxy-szerver közbeiktatása, sem tűzfal, sem  MAC address-szűrés nem gátolja a szabad kommunikációt (illetve, ha van ilyen korlátozás, akkor az a Vásárló vagy annak internet-szolgáltatója, rendszer-adminisztrátora segítségével feloldható, illetve elkerülhető).

Vásárló ezen feltételek, kizárások és mentesülések tudatában rendeli meg ez eszközöket, a fentieket elfogadva.

© 2020 Viharvadász Kft.